Üldtingimused

Tarnelepingute üldtingimused

Kehtivad alates 15.11.2018

 1. Kohaldamisala
  1. Käesolevad Aktsiaselts Parmet tarnelepingute üldtingimused kohalduvad kõikidele Aktsiaselts Parmet (edaspidi Parmet) ja füüsilisest või juriidilisest isikust kliendi (edaspidi Tellija) vahel sõlmitavatele lepingutele, mille kohaselt Parmet kohustub Tellijale tarnima Parmeti poolt pakutavaid tooteid (edaspidi Kaup). Üldtingimused kohalduvad ühtviisi sõltumata sellest, kas poolte vahel sõlmitud lepingu näol on tegemist müügi- või töövõtulepingu iseloomuga lepinguga.
  2. Üldtingimused ei kohaldu, kui Parmeti ja Tellija vahel on teatud Kaupade tellimise ja/või paigalduse osas sõlmitud eraldi kirjalikus vormis leping ning pooled on kokku leppinud üldtingimuste kohaldamata jätmises.
  3. Parmeti esitatud mistahes hinnapakkumine ei tähenda kohustuse võtmist Parmeti poolt ning on käsitatav pakkumusena lepingu sõlmimiseks. Leping loetakse sõlmituks arvates hinnapakkumise kinnitamisest ja tellimuse esitamisest Tellija poolt ning tellimuse kinnitamisest Parmeti poolt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  4. Pooled võivad kokku leppida kõrvalekalletest üldtingimustest või üldtingimuste osaliselt või tervikuna kohaldamata jätmises. Üldtingimused kohalduvad osas, millises pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
 2. Tarnitavad kaubad, tarnetingimused
  1. Parmeti poolt Kliendile tarnitavad Kaubad ja tarnetingimused, sh hinnad ja tähtajad, lepitakse kokku eraldi.
  2. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, toimub Kaupade tarne tingimustel EXW Parmeti tehas, Parmeti maaüksus, Otepää küla, Otepää vald, Eesti Incoterms® 2010.
  3. Tellija kohustub lepingu täitmiseks osutama vajalikku kaasabi, sh esitama kõik vajalikud joonised ja andma vajalikud juhised. Tellija vastutab, et tema poolt Parmetile lepingu täitmiseks antud joonised, juhised, materjalid ja muu dokumentatsioon on nõuetekohased ning nendes ei esine vigu, puudusi ega tegematajätmisi.
 3. Paigaldus
  1. Käesolev peatükk 3 kohaldub üksnes juhul, kui pooled on kokku leppinud Kaupade paigalduses Parmeti poolt Tellija poolt tellimuses näidatud ehitusobjektile.
  2. Parmetil on õigus kasutada paigaldustööde teostamiseks alltöövõtjaid.
  3. Pooled lepivad paigaldustööde algus- ja lõpptähtajas kokku eraldi. Tellija kohustub tagama, et paigaldustööde algustähtajaks antakse Parmetile või muule Parmeti näidatud isikule üle ehitise osa (tööfront) sellises staadiumis, et on võimalik viivitusteta ja takistusteta alustada Kauba paigaldamist ehitusobjektile. Tellija kohustub tagama, et paigaldustöid oleks võimalik alustada ehitise osal, kuhu Kaubad tuleb paigaldada, tervikuna, mitte üksnes teatud osal sellest.
  4. Tellija kohustub tagama, et Parmetil on ehitusobjektil võimalik töid takistusteta teostada.
  5. Juhul, kui enne paigaldustööde teostamist on vajalik ehitusobjektil läbi viia ettevalmistustöid, sh teostada mõõtmisi vms, kohustub Tellija tagama, et Parmetil on viimase poolt näidatud tähtajal võimalik selliseid ettevalmistustöid teostada.
  6. Tellija annab Parmetile enne tööde teostamist üle tööde teostamiseks vajaliku projektdokumentatsiooni. Parmetil ei ole kohustust kontrollida
   projektdokumentatsiooni terviklikkust, nõuetekohasust ega selles puuduste esinemist. Parmetil on õigus teha ettepanekuid projektdokumentatsiooni muutmiseks osas, mis puudutab Parmeti poolt tehtavaid töid, kui Parmeti mõistliku hinnangu kohaselt on võimalik projektdokumentatsiooni muudatuse korral tööde tõhusam teostamine. Tellija kohustub sellise muudatuse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastama, kusjuures Tellija ei või kooskõlastuse andmisest ebamõistlikult keelduda ega selle andmisega ebamõistlikult viivitada. Parmetil on õigus projektdokumentatsioonist ebaolulisel määral kõrvale kalduda, kui see aitab kaasa tööde tõhusamale teostamisele, kusjuures selliseks kõrvalekaldeks ei ole vaja Tellija eelnevat kooskõlastust.
  7. Kui Tellija ei anna ehitise osa Kaubapaigaldamiseks vajalikus mahus tervikunavastavalt punktile 3.3 üle, on Parmetil õiguskeelduda paigaldustöödega alustamisest,kuni ehitise osa on paigaldamiseks vajalikusmahus tervikuna üle antud. Kui Tellija eivõimalda Parmetil tähtaegselt teostadapunktis 3.5 näidatud ettevalmistustöid, onParmetil õigus paigaldustöödega alustamisetähtaega mõistlikult vajaliku aja võrra edasilükata. Vastavas ulatuses pikendataksepaigaldustööde teostamise tähtaegasid.Ühtlasi kohustub Tellija Parmetile hüvitamatööfrondi üleandmisega võiettevalmistustööde teostamisevõimaldamisega viivitamisega tekkinudlisakulud ja kahju.
 4. Kaupade kvaliteet
  1. Parmet tagab, et Kaubad vastavad vähemaltsarnaste Kaupade keskmisele kvaliteedilening Euroopa Liidus Kaupadele kehtestatudkohustuslikele nõuetele, kui pooled ei olekokku leppinud konkreetseskvaliteedistandardis.
  2. Parmet tagab Kaupade pakkimise selliselt, et pakend oleks vastav veoviisile. Parmet ei vastuta Kaupadele nende veol tekkinud kahjude eest, kui Parmet on Kaubad veoviisi silmas pidades korrektselt pakendanud.
 5. Kaupade üleandmine
  1. Kaubad antakse üle poolte poolt kokkulepitud asukohas. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, toimub kaupade üleandmine vastavalt punktile 2.2.
  2. Tellija kohustub Kaubad õigeaegselt vastu võtma ning allkirjastama vastavad veodokumendid. Vastuvõtmisega viivitamisel hüvitab Tellija kõik Parmetile tekkivad lisakulud, sh seisutasud jms. Juhul, kui Tellija põhjendamatult ei võta Kaupu õigeaegselt vastu, läheb Kaupade juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üle Tellija alates hetkest, mil Tellija pidanuks Kaubad vastu võtma.
  3. Tellija kohustub Kaubad viivitamatult arvates Kaupade üleandmisest või hetkest, mil Tellija pidi Kaubad vastu võtma, üle vaatama. Juhul, kui Kaupadel esineb mistahes puudusi kvaliteedi või koguse osas, kohustub Tellija sellistest puudustest Parmetit hiljemalt viie tööpäeva jooksul arvates Kaupade üleandmisest või hetkest, mil Tellija pidi Kaubad vastu võtma, vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitama. Vastasel juhul kaotab Tellija õiguse Kaupadel esinevatele puudustele tugineda.
  4. Juhul, kui Parmet kohustub teostama Kaupade paigalduse vastavalt peatükile 3, antakse Kaubad ja tehtud tööd Tellijale üle kahepoolse üleandmise-vastuvõtmise akti alusel. Aktis kajastatakse vähemalt paigaldatud Kaubad, teostatud tööd ning nende maht. Kui paigaldustööde teostamise aeg on pikem kui üks kuu, vormistatakse iga tööde teostamise kuu kohta eraldi akt. Parmet esitab akti Tellijale tutvumiseks ning Tellija kohustub hiljemalt viie tööpäeva jooksul akti kas aktsepteerima või esitama sellele põhjendatud vastuväited. Kui Tellija nimetatud tähtaja jooksul oma vastust ei esita, loetakse akt Tellija poolt aktsepteerituks.
  5. Tellija ei või keelduda puudustega Kauba vastuvõtmisest, kui puudused on ebaolulised või kui puudused on põhjustatud Parmetist mittesõltuvatest asjaoludest.
  6. Parmet kohustub omal valikul puudustega Kaubad omal kulul asendama või hüvitama Tellijale puudustega Kauba maksumuse.
 6. Tasu ja maksete kord
  1. Kaupade ja paigalduse, kui kohaldub, hind on näidatud Parmeti poolt väljastatud ja Tellija poolt kinnitatud hinnapakkumises, kui pooled ei ole hinnas kokku leppinud muul viisil.
  2. Kauba ja paigalduse hinnale lisandub käibemaks õigusaktidega ettenähtud määras.
  3. Parmet võib nõuda Kaupade eest ettemaksu tasumist. Sellisel juhul ei ole Parmetil kohustust Kaupasid toota ega tarnida enne nõutud ettemaksusumma laekumist.
  4. Tellija tasub tarnitud Kaupade ja paigaldustööde (kui kohaldub) eest vastavalt Parmeti poolt väljastatud arvetele. Arve väljastatakse pärast tarne (sh osalise tarne) toimumist ning kuuluvad tasumisele 14 päeva jooksul nende väljastamisest, kui arvel ei ole näidatud pikemat maksetähtaega.
  5. Mistahes lepingu alusel Tellija poolt tasumisele kuuluvate summade maksmisega viivitamisel on Parmetil õigus viivitamatult Kaupade tootmine ja tarne ja/või muude tööde teostamine peatada, teavitades sellest Tellijat. Eeltoodud õigus tekib Parmetil ka juhul, kui Tellija on viivituses muu Parmetiga sõlmitud lepingu alusel tehtavate maksetega.
  6. Punktis 6.3 näidatud ettemaksusumma tasumisega viivitamisel või kui Parmet on Kaupade tarne ja/või muude tööde teostamise vastavalt punktile 6.5 peatanud, on Parmetil õigus Kaupade tarnimise ja/või paigaldamise teostamise tähtaegasid vastavalt asjaoludele mõistliku aja võrra edasi lükata. Sellisel juhul hüvitab Tellija Parmetile ka tähtaegade edasilükkamisest või tööde peatamisest tekkinud lisakulud ja kahju.
  7. Kui Parmet kohustub Kaubad vastavalt peatükile 3 paigaldama, esitab Parmet tarnitud Kauba ja teostatud tööde eest arved vastavalt tööde kohta punkti 5.4 kohaselt vormistatud aktidele.
  8. Kui Tellija soovib tellida täiendavat Kaupa ja/või tellida Parmetilt täiendavaid töid, lepivad pooled selliste Kaupade tarnes ja/või tööde teostamises eraldi vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku, seejuures ei pea Parmet hinna määramisel lähtuma esialgsetest ühikhindadest.
  9. Kui Kaupade valmistamise või tööde teostamise käigus selgub, et Kaupade hind või tööde eelarve osutub oluliselt suuremaks, kui esialgselt kokkulepitud, võib Parmet nõuda täiendava tasu maksmist eelarvet ületavas osas, kui sellist eelarve ületamist ei olnud mõistlikult võimalik ette näha. Eelarve ületamisest peab Parmet Tellijat viivitamatult teatama.
  10. Tellijal ei ole õigust tasaarvestada Parmetile tasumisele kuuluvate summadega Tellija nõudeid, mida Parmet ei ole selgesõnaliselt tunnustanud.
 7. Garantii
  1. Parmet annab Kaupadele garantii tähtajaga 24 kuud arvates Kaupade üleandmisest või üleantuks lugemisest, kui pooled ei lepi kokku teistsuguses garantiiperioodis.
  2. Garantii hõlmab üksnes vigu, mis on tekkinud tulenevalt tootmisveast või tootmisel kasutatud ebakvaliteetsest materjalist ning mida Kaupade põhjalikul ülevaatamisel ei olnud võimalik tuvastada. Parmet ei vastuta ebakvaliteetsete Kaupade kasutamisest tulenevate mistahes kahjude eest.
  3. Garantiiga ei ole hõlmatud:
   1. puudused, mis on tekkinud Kaupade tavapärase kasutamise ja loomuliku kulumise tõttu;
   2. puudused, mis on tekkinud Tellija lähteandmetes sisalduvate vigade, puuduste või tegematajätmiste tõttu;
   3. puudused, mis on tekkinud Kaupade jätkuvast kasutamisest pärast garantiijuhtumi ilmnemist;
   4. puudused, mille parandust, muudatust või kohandamist on alustatud Tellija või kolmanda isiku poolt ilma Parmeti eelneva nõusolekuta;
   5. puudused, millest ei ole Parmetit üldtingimustes sätestatud tähtaja jooksul kirjalikult teavitatud;
   6. puudused, mis on põhjustatud Kaupade mittenõuetekohasest hooldusest;
   7. puudused, mis on tekkinud loodusõnnetuse või muu õnnetusjuhtumi tagajärjel või võlaõigusseaduse kohaselt vääramatu jõuna käsitletavate asjaolude esinemise tagajärjel.
  4. Tellija kohustub Parmetit garantiijuhtumist teavitama hiljemalt kahe nädala jooksul arvates puuduse avastamisest, kuid igal juhul hiljemalt garantiiperioodi lõppemise tähtajaks. Puudused, mis takistavad Kauba sihtotstarbekohast kasutamist, kohustub Parmet mõistliku aja jooksul omal kulul parandama või puudustega Kauba asendama. Puudused, mis ei takista Kauba sihtotstarbekohast kasutamist, kohustub Parmet parandama või puudustega Kauba asendama hiljemalt 30 päeva jooksul garantiiperioodi lõppemisest.
 8. Omand ja riisiko
  1. Kaupade omand kuulub Parmetile kuni Kaupade eest nõuetekohase ja täieliku tasumiseni Tellija poolt. Tellija ja Parmet sedastavad, et Kaubad ei muutu nende paigaldamisel ehitisele ehitise oluliseks osaks.
  2. Kaupade juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Tellijale üle arvates Kaupade vedajale üleandmisest, kui pooled ei ole kokku leppinud Kaupade paigaldamises Parmeti poolt. Kui pooled on kokku leppinud Kaupade paigaldamises Parmeti poolt vastavalt peatükile 3, läheb selliste Kaupade juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Tellijale üle arvates punktis 5.4 näidatud akti aktsepteerimisest Tellija poolt või selle aktsepteerituks lugemisest.
 9. Vastutus
  1. Parmet vastutab lepingu rikkumise eest üksnes juhul, kui rikkumine on põhjustatud Parmeti tahtlikust või raskelt hooletust käitumisest.
  2. Parmet vastutab lepingu rikkumise tõttu Tellijale tekkinud otsese varalise kahju eest. Mitte ühelgi juhul, v.a. lepingu tahtliku rikkumise korral, ei vastuta Parmet Tellijale tekkida võiva kaudse kahju, sh saamata jäänud tulu või puhtmajandusliku kahju eest
  3. Parmet ei vastuta lepingu rikkumise eest, kui selline rikkumine on põhjustatud Parmetist mittesõltuvatest asjaoludest, sh Tellija viivitusest oma kohustuse täitmisel või muust Tellija kohustuse rikkumisest, toormaterjali tarnijatehase poolsest viivitusest, alltöövõtja viivitusest või muust rikkumisest tööülesannete täitmisel, jms.
  4. Parmeti vastutus lepingu täitmisel tekitatud kahju eest on piiratud lepingu maksumusega.
  5. Lepingu alusel tehtava makse teostamisega viivitamisel tasub viivituses olev pool teisele poolele viivist 0,05% viivitatud summalt iga viivituses oldud päeva eest.
 10. Lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine
  1. Parmetil on õigus Tellijaga sõlmitud lepingust viivitamatult taganeda või leping üles öelda, kui (i) Tellija ei tasu õigeaegselt mistahes lepingu alusel esitatud ja tasumisele kuuluvat arvet ega tasu arvet ka seitsme päeva jooksul arvates Parmetilt sellekohase teate saamisest või (ii) Tellija on korduvalt (s.o. vähemalt teist korda) viivituses mõne arve tasumisega või (iii) Tellija rikub muul viisil oluliselt lepingut ega kõrvalda või heasta oma rikkumist Parmeti poolt antud täiendava mõistliku tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui 14 päeva, või (iv) Tellija on eelnimetatud viisil rikkunud mõnda muud Parmetiga sõlmitud lepingut.
  2. Tellijal on õigus Parmetiga sõlmitud lepingust viivitamatult taganeda või leping üles öelda, kui Parmet rikub oluliselt lepingut ega kõrvalda või heasta oma rikkumist või mõistlikult taganud Tellija ees rikkumise kõrvaldamist või heastamist Tellija poolt antud täiendava mõistliku tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui 14 päeva.
  3. Lepingu ennetähtaegsel lõppemisel tasub Tellija Parmetile seni tarnitud Kauba eest, samuti Kauba eest, mis on Parmeti poolt juba valmistatud, kuid ei ole veel Tellijale tarnitud, tingimusel, et Parmet annab sellised Kaubad Tellijale üle. Kui leping lõpeb punktis 10.1 nimetatud alusel, tasub Tellija Parmetile lisaks ka veel lepingu kohaselt tarnimisele kuuluva, kuid tarnimata Kauba lepingujärgse maksumuse ning hüvitab Parmetile Tellija poolse kohustuse rikkumise ja/või lepingu lõppemise tõttu tekkiva kahju. Kui leping lõpeb punktis 10.2 nimetatud alusel, hüvitab Parmet Tellijale viimasele lepingu lõppemise tõttu tekkiva otsese varalise kahju, arvestades käesolevates üldtingimustes sätestatud vastutuse piiranguid.
 11. Lõppsätted
  1. Kõik lepingu alusel Parmetile edastatav kommunikatsioon tuleb edastada eesti või inglise keeles aadressile parmet@parmet.ee.
  2. Kui leping sõlmitakse kinnitatud hinnapakkumise alusel, saavad hinnapakkumise tingimused lepingu osaks. Vastuolude korral hinnapakkumise ja käesolevate üldtingimuste vahel, kohaldatakse hinnapakkumise tingimusi.
  3. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõik lepingu pinnalt kerkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused esimese astme kohtuna Harju Maakohtus.
  4. Käesolevad üldtingimused kehtivad sõltumata sellest, kas need on poolte poolt eraldi allkirjastatud või mitte.